Otvarácia doba 8.00-16.30 Prestavka 12.30-13.30

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

 

 1. Základné údaje

 

Obchodné meno:         MEINE s.r.o.

Sídlo:                           Jilemnického 5951/2C, 901 01 Malacky, SR

 

IČO:                            51 427 907

DIČ:                            2120693487

IČ DPH:                      SK2120693487

 

Zapísaný:                    v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 126473/B

 

E-mail:                         mojefarby@gmail.com

Mobil:                          +421 905 908 540

 

 

Bankové spojenie:       Československá obchodná banka, a.s.

IBAN:                         SK21 7500 0000 0040 2558 5998

 

Orgán dozoru:             Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

                                    Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č.: 02/58 27 21 70

 

 

 1. Výklad pojmov

 

Predávajúci: MEINE s.r.o., Jilemnického 5951/2C, 901 01 Malacky, SR, IČO: 51 427 907.

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá za účelom nákupu tovaru cez elektronický obchod predávajúceho riadne vyplnila a odoslala záväznú elektronickú objednávku následne potvrdenú (akceptovanú)    objednávateľom.

Spotrebiteľ: Fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Objednávka: Návrh kúpnej zmluvy odoslaný objednávateľom, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru ponúkaného v elektronickom obchode, cenu tohto tovaru, miesto doručenia, resp. uvedenie, že kupujúci si vyzdvihne tovar osobne – osobný odber. Objednávku možno vykonať buď prostredníctvom príslušného elektronického formulára alebo emailom.

Objednávateľ: Potenciálny kupujúci.

Minimálna trvanlivosť: Doba, počas ktorej si tovar uchováva svoje špecifické vlastnosti. Počas tejto doby predávajúci zodpovedá za predávaný tovar a kupujúci u neho môže reklamovať zistené vady tovaru za podmienky, že dodržal všetky zásady pre správne skladovanie.

 

 

III. Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (mojefarby.sk).
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. Kupujúci je týmito obchodnými podmienkami viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Objednávateľ odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.
 3. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, ak dôjde medzi kupujúcim a predávajúcim k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorá bude v rozpore s týmito podmienkami, má takáto kúpna zmluva prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.
 4. Zoznam tovaru uvedený na internetovej stránke predávajúceho, je katalógom bežne dodávaného tovaru, pričom predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť každého uvedeného tovaru. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe požiadavky kupujúceho.
 5. Fotografie jednotlivých tovarov zobrazené v elektronickom obchode môžu byť ilustračné a nemusia úplne zodpovedať skutočnému tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny fotografií tovaru ako aj popisu tovaru.

 

 

 1. Uzatváranie kúpnej zmluvy

 

 1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (objednávky) kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy zaslanej kupujúcemu. Automaticky vykonané oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim nie je možné považovať za záväzné akceptovanie objednávky.
 2. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje jedinečné číslo objednávky, údaje o predávajúcom a o kupujúcom, o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach a spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, ak kupujúci nepreberá tovar osobne v mieste podnikania predávajúceho, prípadne iné údaje.
 3. Pokiaľ predávajúci nemôže vybaviť objednávku kupujúceho, oznámi mu túto skutočnosť spolu s dôvodom, pre ktorý nemôže jeho objednávku vybaviť – storno objednávky. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 14 dní odo dňa stornovania objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 4. Predávajúci je oprávnený jednostranne zrušiť aj takú objednávku, ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke, a to najmä chybne uvedený email alebo telefónne číslo kupujúceho.
 5. Predávajúci je tiež oprávnený jednostranne zrušiť objednávku, a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena určovaná dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, ak takáto situácia nastane, je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti zo strany kupujúceho, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 14 dní odo dňa stornovania objednávky, kúpnej zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

 

 

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán
 2. Predávajúci je povinný:
  • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
  • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
 3. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 4. Kupujúci je povinný:
  • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 5. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

 

 1. Dodacie podmienky

 

 1. Predávajúci je povinný záväzne akceptovanú objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote najneskôr do 14 dní od dodania tovaru dodávateľom tovaru. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v uvedenej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).
 2. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
 3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na miesto dodania a kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať dodací list alebo tlačivo prepravcu, resp. poštovej spoločnosti, potvrdzujúce prevzatie tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať nad rámec podmienok zmluvného prepravcu z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste dodania, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci. Tovar sa považuje za dodaný okamihom jeho odovzdania na prepravu prvému dopravcovi a v prípade osobného odberu sa tovar považuje za dodaný okamihom prevzatia tovaru kupujúcim.
 4. V prípade zvolenia osobného odberu tovaru kupujúcim, ak je miestom doručenia tovaru prevádzka predávajúceho, je kupujúci povinný prevziať tovar do 7 pracovných dní odo dňa oznámenia predávajúceho o pripravenosti tovaru na vyzdvihnutie, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) inak. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme vo vyššie uvedenej lehote, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
 5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
 6. Dodacie podmienky medzi predávajúcim a zasielateľom sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločti ktoré sú uvedené na webovom sídle tejto spoločnosti.
 7. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.
 8. Ceny za expedovanie balíkovej prepravy tovaru kuriérom na území SR:

Hmotnosť balíka (kg)

Cena prepravy vrátane DPH (€)

do 4,99

4.00

do 9,99

 6

do 19,99

 7,80

do 29,99

9,90

do 39,99

 15

 

 

 

VII. Kúpna cena

 

 1. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.
 2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena").
 3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar najneskôr pri prevzatí tovaru.
 5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 6. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
 7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 8. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

 

VIII. Platobné podmienky

 

 1. V elektronickom obchode môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

 

 • Priama platba – platba tovaru v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru v mieste podnikania predávajúceho,
 • Dobierka – peniaze za tovar kupujúci zaplatí až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte,
 • Bankový prevod – po prijatí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu zálohovú faktúru s číslom účtu a variabilným symbolom. Kupujúci za tovar zaplatí vopred na bankový účet predávajúceho.
 1. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom, prípadne v listinnej forme spolu s tovarom.
 2. V prípade nákupu tovaru v hodnote nad 1000,- € musí byť 50 % z ceny tovaru vrátane poštovného zaplatené kupujúcim vopred formou bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

 

 

 1. Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
 2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci je v takom prípade povinný odstúpenie od zmluvy vykonať písomnou formou.
 3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle § 7 ods. 6 písm. d) zákona č. 102/2014 Z. z. nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze. Taktiež kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Kupujúci tiež nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 5. V prípade, že kupujúci (spotrebiteľ) odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, rozbalený – nachádza sa v originálnom zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, prípadne v hotovosti v sídle predávajúceho. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
 6. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. 
 7. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

 

 

 1. Reklamačný poriadok

 

 1. Reklamovať je možné iba tovar zakúpený na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.
 2. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru kupujúcim.
 3. Kupujúci je povinný zásielku (tovar) pri jeho prevzatí skontrolovať či zásielka (tovar) nemá zjavné vady alebo poškodenia. Reklamáciu na mechanické poškodenie obalu zásielky alebo na chybnú dodávku je nutné uplatniť, ihneď po prevzatí zásielky. Pokiaľ kupujúci zásielku (tovar) pri prevzatí neskontroluje, môže si uplatniť nároky z vád zistiteľných pri prevzatí len ak preukáže, že tovar mal tieto vady už v čase jeho prevzatia.
 4. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni elektronického obchodu predávajúceho, a to písomnou formou s tým, že doručí reklamáciu predávajúcemu osobne, elektronicky alebo písomne na poštovú adresu.
 5. Reklamačné konanie na tovar, ktorý je objektívne možné doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy kupujúci doručení písomnú reklamáciu predávajúcemu, a to osobne, poštou, alebo elektronickou poštou (e-mailom) a súčasne doručí reklamovaný tovar vrátane príslušenstva. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla prevádzky predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska), a to osobne alebo poštou.
 6. Reklamačné konanie na tovar, ktorý nie je objektívne možné doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy kupujúci doručí písomnú reklamáciu predávajúcemu, a to osobne, poštou, alebo elektronickou poštou (e-mailom) a zabezpečí vykonanie obhliadky tovaru osobou určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vyhotoví písomné potvrdenie a kópiu odovzdá kupujúcemu.
 7. Predávajúci vydá v deň začatia reklamačného konania kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme určenej predávajúcim, kde je povinný uviesť vady tovaru a deň začatia reklamačného konania. Tento doklad slúži kupujúcemu ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.
 8. Kupujúci si nemôže uplatniť reklamáciu vád tovaru, ktoré vznikli jeho zavinením, napr. neodborným a/alebo nesprávnym zaobchádzaním, prirodzenými stratami alebo nedodržaním podmienok skladovania.
 9. Kupujúci taktiež nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 10. Skutočný tovar a obrázok uvedený v elektronickom obchode predávajúceho sa môžu mierne odlišovať, čo však nemá vplyv na kvalitu tovaru. Táto odlišnosť nie je dôvodom na reklamáciu.
 11. Kupujúci bol riadne oboznámený prostredníctvom týchto všeobecných obchodných podmienok, upozornením na webovej stránke predávajúceho ako aj v emaile potvrdzujúcom záväznú akceptáciu objednávky tovaru o tom, že odtieň objednaného tovaru sa môže líšiť od skutočnosti zobrazenej na výstupnom zariadením (napr. monitor PC alebo tlačiareň). Kupujúci sa nemôže domáhať vrátenie ceny tovaru alebo výmeny tovaru z dôvodu nevyhovujúceho odtieňa farby, ak táto skutočnosť vyplýva z odlišného zobrazenia tovaru na výstupnom zariadení.
 12. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou.
 13. Nárok kupujúceho na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká:
 14. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 15. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 16. uplynutím záručnej doby tovaru,
 17. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 18. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 19. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 20. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 21. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 22. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci alebo
 23. zásahom do tovaru neoprávnenou osobou.
 24. Ak uplatní reklamáciu spotrebiteľ, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec ho poučí o jeho právach podľa bodu 15. tohto článku. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch  najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. V prípade, ak uplatní reklamáciu kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, spôsob vybavenia reklamácie určí predávajúci po vzájomnej dohode s kupujúcim v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v ich platnom znení ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 25. Ak ide o reklamáciu uplatnenú spotrebiteľom, má kupujúci nasledovné práva:
 26. v prípade odstrániteľnej vady, má kupujúci právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 27. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 28. O prijatí reklamácie, o oprávnenosti a spôsobe vybavenia reklamácie ako aj o vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.
 29. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu ceny za dopravu vo výške nutných nákladov na bezpečné doručenie (tieto náklady je nutné doložiť dokladom o tejto doprave).
 30. V prípade neoprávnenej reklamácie kupujúci nemá nárok na náhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie.

 

 

 1. Ochrana osobných údajov

 

 1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, uzavretím zmluvy alebo odoslaním objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti kupujúceho v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov predávajúcim a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednaným a dodávaným tovarom, vrátane neskoršej komunikácie s kupujúcim (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu predávajúceho, pre účely ponúkania tovaru, zasielania informácií o tovaroch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 2. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 1. tohto článku obchodných podmienok a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 1. tohto článku obchodných podmienok, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého kupujúcim dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia predávajúcemu.
 3. Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na plnenie kúpnej zmluvy. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám.
 4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.
 5. Predávajúci v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje kupujúcemu ako dotknutej osobe nasledovné informácie:
  1. Identifikačné údaje predávajúceho: MEINE s.r.o., Jilemnického 5951/2C, 901 01 Malacky, SR, IČO 51 427 907, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel :Sro, Vložka číslo : 126473/B; Predávajúceho je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: mojefarby@gmail.com alebo telefonicky na čísle: +421905 908 540;
  2. Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 1. tohto článku;
  3. Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 1. tohto článku;
  4. V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie služby (dodanie tovaru) predávajúcim nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne predávajúci o tejto skutočnosti kupujúcemu informáciu.
  5. Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu 10 rokov v súlade s daňovými predpismi.
  6. Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
  7. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
  8. Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 1. tohto článku Kupujúcim je potrebné pre uzavretie kúpnej zmluvy a dodanie tovaru.
 6. Informácie o právach dotknutej osoby – kupujúceho:

Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – kupujúci) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR  nasledovné práva:

 1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR :Dotknutá osoba má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 5.
 2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby predávajúci bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
 1. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 2. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 3. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 1. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
  1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov,
  2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 1. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je predávajúci povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 1. Na základe čl. 19 GDPR  je predávajúci v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým predávajúci oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 2. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 3. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov predávajúceho alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
 4. Na základe čl. 22 GDPR  má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
 5. Na základe čl. 34 GDPR  má dotknutá osoba právo, aby jej predávajúci bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

 

 1. Poskytnutie informácií dotknutej osobe
  1. Predávajúci je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Predávajúci je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
  2. Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže predávajúci v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Predávajúci je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
  3. Informácie podľa písm. a) tohto bodu poskytuje predávajúci bezodplatne.
  4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

 

 1. Obmedzenie práv dotknutej osoby 

O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov predávajúci informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

 

 

XII. Zľavy a darčekové poukážky

 

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu. Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

 

 

 

XIII. Alternatívne riešenie sporov

 

 1. Predávajúci informuje kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ, o možnosti riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, a to prostredníctvom orgánu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Podmienky alternatívneho riešenia sporov stanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 3. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 4. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 5. Návrh musí obsahovať: meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má, presné označenie predávajúceho, úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha, dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný, vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa  20 ods. 1 písm. a) až e) zákona.
 6. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
 7. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 8. Ak návrh neobsahuje náležitosti podľa odseku 3 alebo ak k nemu nie sú priložené doklady potrebné na jeho posúdenie, subjekt alternatívneho riešenia sporov bezodkladne informuje spotrebiteľa o tom, aké má návrh nedostatky, akým spôsobom majú byť odstránené a vyzve ho, aby neúplný alebo nezrozumiteľný návrh doplnil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. Subjekt alternatívneho riešenia sporov zároveň spotrebiteľa poučí o následkoch nedoplnenia návrhu v určenej lehote, ktorým je odmietnutie návrhu.

 

 

XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 3. Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 22.12.2020.

 

V Malackách dňa 10. januára 2022